Tuulivoimahankkeet Suomessa

Tuulivoima ja aurinkovoima ovat globaalisti nopeimmin kasvavia puhtaan sähkön tuotantotapoja. Tuulivoimaa rakennetaan Suomeenkin lisää, sillä se:

Vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä

Tuulivoimalla tuotetusta sähköstä ei synny päästöjä ilmaan, maahan tai vesistöihin. Se miten tuulivoiman laajamittainen käyttö vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen määrään riippuu siitä, millaista sähköntuotantokapasiteettia tuulivoimalla korvataan. Sähköntuotantolaitoksia ajetaan käyttökustannusten mukaisessa järjestyksessä. Kun sähköä tuotetaan tuulella, polttoainevapaa tuulivoima syrjäyttää kustannuksiltaan kalliimpia sähköntuotantomuotoja.

Tuo työpaikkoja kunnille

Tuulivoimahankkeet työllistävät lukemattomia eri alojen asiantuntijoita. Tuulivoimarakentamisessa paikallista työvoimaa käytetään erityisesti maanrakennustöihin, eikä suurten perustusten betoniakaan tuoda matkojen takaa. Koko tuulipuiston elinkaaren ajan on paljon kysyntää majoitus-, ravintola- ja muille tuulivoima-alan ulkopuolisille palveluille.

Tuulivoiman suurin työllistävä vaikutus tulee kuitenkin voimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta.

Tuo kiinteistövero- ja maanvuokratuloja

Tuulivoimaloista saatava kiinteistövero on yksi merkittävimmistä tuulivoiman kunnille tuomista eduista. Tuulipuistossa sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 euroa jokaista voimalaa kohden, mikäli kunta on ottanut käyttöön korkeimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin. Tuulivoimasta myös maksetaan tyypillisesti korvausta laajemmalle alueelle kuin vain tuulivoimalan sijaintikohdan maanomistajalle. Maanomistajan näkökulmasta tuulivoiman tuoma tuotto on parempi kuin esimerkiksi saman alueen tuotto metsätalouskäytössä. Pääsääntöisesti alue säilyy metsätalouden, virkistystoiminnan ja muiden toimintojen käytössä, vaikka tuulivoimalan välitön lähiympäristö raivataan puustosta vapaaksi.

Vaikuttaa ympäristöön hallitusti

Kuten kaikella energiantuotannolla myös tuulivoimalla on sekä positiivisia että negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys riippuu monista tekijöistä, kuten hankkeen koosta ja toteutustavasta, sijoituspaikan olosuhteista ja alueen muista käyttömuodoista. Tuulivoimahankkeen vaikutukset esimerkiksi maisemaan, äänen voimakkuuteen ja eläimistöön selvitetään, arvioidaan ja mallinnetaan tarkasti tuulivoimahankkeen suunnittelun aikana. Hyvällä suunnittelulla negatiivisia vaikutuksia on mahdollista välttää ja ennaltaehkäistä, ja toisaalta löytää sijoittamiselle ratkaisuja. joiden avulla tuulivoimalat voivat tuoda ympäröivälle maisemalle lisäarvoa.